شکوه هگمتانه

سفر به همدان، نخستین پایتخت آریایی‌ها

۸ و ۹ تیرماه ۱۴۰۲